Members

Doctor students

Stacks Image 535


Mohammad Shidujaman

(D3)

Stacks Image 527


Qiuyu Lu

(D2)

Stacks Image 308


Yuan Yao

(D1)

Master students

Stacks Image 627


Jiayin Li

(M3)

Stacks Image 635


Yu Peng

(M3)

Stacks Image 661


Nan Wang

(M2)

Stacks Image 663


Yuting Diao

(M2)

Stacks Image 659


Xiaowei Lu

(M2)

Alumni

Stacks Image 321
Stacks Image 327
Stacks Image 334
Stacks Image 543
Stacks Image 551


Xiangyang Huang

(2016)Meng Wang

(2016)Xin Wen

(2016)Liyuan Wang

(2017)Tong Wu

(2017)

Stacks Image 559
Stacks Image 295
Stacks Image 301
Stacks Image 597


Qiuheqi Zhong

(2017)Jing Gao

(2018)Longhui Mai

(2018)Jun Cao

(2018)